Sản phẩm “Bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật” là sản phẩm bổ trợ. Do đó, theo điều khoản hợp đồng đã được Bộ Tài Chính phê duyệt, khách hàng chỉ có thể tham gia sản phẩm này với các sản phẩm chính của các hợp đồng mới hoặc các hợp đồng đang tham gia và đang còn hiệu lực.